Giftig framtid…

Apr 15
2009

I DN den 5 april kunde man läsa en artikel där journalisten Hans Olsson tar upp frågan som Marit Paulsen nu fått upp på dagordningen i det offentliga samtalet, nämligen om ekologisk mat egentligen är bra för oss. Frågan ställd av två skäl, det ena är att vi har ett gäng professorer på SLU som hävdar att ingen forskning visar att a) ekologisk mat är nyttigare, b) de gifter som vi sprutar på vanlig mat orsakar medicinska effekter hos dem som äter den maten. Det andra skälet är att Marit hävdar att vi inte kan föda alla människor på jorden om all mat produceras ekologiskt.

Vad har nu detta med klimat och energi att göra undrar någon..?

Jo, sådana påståenden som forskarna på SLU och Marit Paulsen gör har stor bäring på frågan om klimat och energi. Konventionell odling kräver enormt stora resurser av olja för att producera och transportera handelsgödsel och även för transport av djurfoder i form av soja. Ekologisk djurhållning förutsätter ekologisk foderodling. Sojaodlingarna i sig medför att vi utarmar den ekologiska mångfalden eftersom vi låter regnskog huggas ned för att istället odla soja.
Handelsgödsel tillverkas av ändliga resurser och även om dessa eventuellt kan synas räcka länge till så är det inte per definition en hållbar lösning.
Och att fortfarande år 2009 hävda att man ska hälla ut gift på åkrar och odlingar bara för att man har gränsvärden och forskning som inte kan peka ut det farliga i den handlingen är tragiskt. Man trodde kanske att vi kommit lite längre i den utvecklingen med tanke på alla skandaler genom årtiondena där marknadskrafter alltid velat förminska riskerna. På trettiotalet såldes fortfarande mineralvatten med radioaktivitet som hälsobefrämjande ingrediens…
Tobak och rökning, neurosedynet och hormoslyret är bara några i en lång rad av teknik- och kemioptimistiska tillkortakommanden…

Överhuvudtaget förutsätter Marits påstående om att vi inte kan försörja jordens befolkning med ekologisk odling att vi fortsätter precis som nu på alla plan. Nuvarande system där vi i Nord med marknadskrafter tvingar jordbruksbefolkningen i Syd att odla varor för försäljning till oss istället för att odla det som de behöver för sin egen hushållning måste upprätthållas. Bland det som odlas för att vi ska kunna fortsätta med vår överdådiga och resursförbrukande livsstil finns kaffe, soja, majs och sockerrör för etanoltillverkning och mycket annat.

Just bilbränsleodlingen förtjänar ett eget utrymme. Oavsett om vi konverterar till rena elbilar eller till biobränslebilar är inte detta lösningen på våra klimat- och energiproblem som är förknippade med just bilkulturen. Tycker vi att övriga delar av jordens befolkning ska ha samma materiella standard som vi (och det tycker i alla fall de i Syd är rimligt, vi är deras ”role models”) räcker inte resurserna på andra plan. Att bygga dessa miljarder bilar och att lägga ut alla vägar som krävs för dessa att köra på skulle innebära ett resursslöseri utan like; frågan är om det överhuvudtaget går…

Hela idén med att vi ska kunna ge hela jordens befolkning samma materiella konsumtionsstandard är i sig baserat på att man inte inser att våra resurser är ändliga. Marit Paulsen är en god representant för det alliansparti hon tillhör. Där vill man inte se sanningen i vitögat, kejsarens nakenhet är man helt blind för. Och för att upprätthålla den lögnen blir konsekvensen att man måste tro på att naturen ska tämjas med konstgödsel och gifter. Lägger man till lite kärnkraft och lite marginella miljöeftergifter (så länge de inte skadar den heliga ekonomin) så kanske det löser sig…
Fan trot.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Titta även in på intressant.se

Framtidens smarta energisystem

Mar 11
2009

Bollen är kastad, frågan är ställd
Hur ser det smartaste energisystemet för våra framtida behov ut? Ja, för att utröna det kanske vi först måste se över våra resurser och vad vi önskar oss, som mänsklighet betraktat. Och sedan titta på om dessa gissningsvis olika önskemål, beroende på var den som önskar sig befinner sig, kan förenas på ett rättvist och hållbart sätt. För det anser jag och många med mig, är en viktig utgångspunkt. Det hållbara samhället.

Däremot är det lite olika syn på hur denna av politisk korrekthet snart söndertjatade devis ska omsättas i verklighet och inom vilka ramar det kan ske. Personligen tycker jag att det som ekologiska ekonomer resonerar om är en bra utgångspunkt, främst för att det känns rätt i magen på en gammal företagare och säljare som jag. Dessutom kan de visa i mitt tycke övertygande och trovärdiga argument i sina teorier.

De tillbakavisar tillväxtekonomernas endimensionella människosyn där den enskildes nyttomaximering är den grundläggande och viktigaste mänskliga egenskapen och de ekologiska ekonomerna ser resursbasen som begränsad. Och det är den ju, det måste man erkänna. Vi har vissa givna kvantiteter av råvaror och det som brukar kallas för ekosystemens resiliens, det vill säga dessas förmåga att återhämta sig från de belastningar vi människor påför ekosystemen, är också begränsad.

Därför måste ett smart energisystem på global nivå ta hänsyn till allas önskemål och även begränsningarna, de ekologiska ramarna.

De människor som fortfarande lever i fattigdom har säkert som önskemål att få det lika bra som vi. Då uppstår direkt ett problem; vi lever ju över våra tillgångar i den rika delen av världen…
Vårt ekologiska fotavtryck är helt enkelt alldeles för stort om vi ska dela rättvist på jordens resurser och i den potten ligger också vår energianvändning. Jordens samlade befolkning kan inte leva på motsvarande vår nivå med materiell konsumtion, det går bara inte… Däremot visar de forskare som inte gett upp inför utmaningarna att vi gissningsvis skulle kunna klara av en nivå motsvarande ungefär vad vi upplevde i Sverige under 1950-talet. Bra kosthåll, ingen fattigdom, utvecklade system för skolor och sjukvård och andra för oss givna självklarheter.

Energimässigt finns det tekniska lösningar och fler kommer, ta solenergin som exempel, där forskarna hela tiden utvecklar solceller som ger mer energi per investerad peng. Vågkraft är en källa som också säkert kommer att få betydelse framöver. Vindkraft har enorma potentialer och är en hållbar energikälla med låga koldioxidutsläpp när man tittar på livscykeln. Men alla dessa idéer om förnybara energikällor måste för att vara ett alternativ på riktigt också få en realistisk fond. Den fonden är just att våra olika resurser är ändliga…

Sedan kan man titta på utmaningen inför framtiden ur system- eller struktursynpunkt. Våra elenergisystem är uppbyggda runt strukturer som består av få företag på marknaden med relativt få centra för produktion. I ett hållbart globalt samhälle skapas elenergin på miljontals platser och det är givetvis ett problem att hantera om det storskaliga systemet inte är byggt för att ta emot dessa enorma mängder av skvättvis levererad energi. Men att det skulle vara ett olösligt problem tror jag inte…

Och hur ska detta flummiga framtidssamhälle med människor som övergett konsumtionsknarkandet kunna skapas? Vem vill gå tillbaka i utveckling?
Frågan kanske ska omformuleras, eftersom några alternativ till det egentligen inte finns. Ska vi fortsätta med ”business as usual” måste vi godta att en stor del av jordens befolkning aldrig får en chans att ens komma till 50-talsnivå och att vi dessutom, som mänsklighet, har en begränsad tid kvar för vår överlevnad.

Vi ställer frågan så här i stället: Hur skapar vi förutsättningar för att folk ska kunna bli lyckliga utan att konsumera mer och mer? Kan en känsla av att vara förstådd och ingå i ett begripligt demokratiskt och socialt sammanhang ge lycka? På vilka andra sätt än materiellt tillförskansande kan lycka mätas? Bra relationer med vänner och nära och kära brukar folk räkna som förutsättningar för lycka. Hur definierar vi utveckling på ett sätt så att vårt utnyttjande av naturens systemresurser hålls på en hållbar nivå? Hur ska ett ekonomiskt system vara byggt för att undvika rovdrift på mänskliga och materiella resurser?

Att centraliserad planhushållning inte är någon patentlösning mot rovdrift, det visar de gamla öststaternas exempel. Å andra sidan diskvalificerar sig marknadsekonomin direkt när dess förespråkare hävdar att förnybar energi som exempelvis vindkraft ”är för dyr”. Ibland hör man skämtsamt att någon ”inte har besticken i rätt låda”… I det här fallet kan man säga att besticken inte ens har hittats. Vi har givna ekologiska ramar att hålla oss inom, går vi utanför dem är begrepp som ”lönsam” eller ”för dyr” helt meningslösa.

Men om vi nu kombinerar lite av det ena med det andra; ett decentraliserat energisystem med stor del självförsörjning på lokal nivå med vindkraft, solkraft och annan hållbar och förnybar teknik, en begriplig och påverkbar social närmiljö och ett samhälle som tar vara på önskemål och drivkraft i demokratiska arbetsformer som gagnar både den enskilda individen och gruppen, entreprenörskap inom givna ramar baserat på ekologiska grunder; där kanske vi har delar till en grund för ett hållbart samhälle. För att nå dit kan vi inte bara titta på de tekniska lösningarna; vi måste se, förstå och agera i allas vår gemensamma omvärld på dess egna mångdimensionella villkor.

Och där slutar jag, med svaret på den inledande frågan: Hur ser det smartaste energisystemet för våra framtida behov ut? Svaret är att det smartaste energisystemet inte finns. Precis på samma sätt som vår biosfär består av enorma mängder med små ekosystem; oupplösligt förenade tillsammans i ett enda stort ekosystem där vi människor ingår som en del, måste vårt globala energisystem bestå av mängder av dellösningar som tar hänsyn till och är hållbara delar av lokal- och regionalsamhällen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller på intressant.se

Följ bloggstafetten på P1:s Klotet!

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu